ساخت قطعات وایر لاین درون چاهی

ساخت قطعات وایر لاین درون چاهی

ساخت قطعات وایرلاین درون چاهی مربوط به شرکت زاگرس جنوبی، فلات قاره وملی حفاری

ROPE SOCKETS ست5ساخت (1 (.شرکت زاگرس جنوبی 7/8” , 1 ½” stem ست 5ساخت (5 ) شرکت زاگرس جنوبی ft, 3ft Roller Stem ،Knuckle Jointساخت جار هیدرولیک و مکانیک ، و.... مجوعه کاملی از قطعات رشته وایر لاین . شرکت ایلیا صنعت گچساران، فلات و قاره ، ملی حفاری

ساخت قطعات وایرلاین درون چاهی مربوط به شرکت زاگرس جنوبی، فلات قاره وملی حفاری

ROPE SOCKETS ست5ساخت (1 (.شرکت زاگرس جنوبی 7/8” , 1 ½” stem ست 5ساخت (5 ) شرکت زاگرس جنوبی ft, 3ft Roller Stem ،Knuckle Jointساخت جار هیدرولیک و مکانیک ، و.... مجوعه کاملی از قطعات رشته وایر لاین . شرکت ایلیا صنعت گچساران، فلات و قاره ، ملی حفاری


ساخت قطعات وایرلاین درون چاهی مربوط به شرکت زاگرس جنوبی، فلات قاره وملی حفاری

ROPE SOCKETS ست5ساخت (1 (.شرکت زاگرس جنوبی 7/8” , 1 ½” stem ست 5ساخت (5 ) شرکت زاگرس جنوبی ft, 3ft Roller Stem ،Knuckle Jointساخت جار هیدرولیک و مکانیک ، و.... مجوعه کاملی از قطعات رشته وایر لاین . شرکت ایلیا صنعت گچساران، فلات و قاره ، ملی حفاری

ساخت قطعات وایرلاین درون چاهی مربوط به شرکت زاگرس جنوبی، فلات قاره وملی حفاری

ROPE SOCKETS ست5ساخت (1 (.شرکت زاگرس جنوبی 7/8” , 1 ½” stem ست 5ساخت (5 ) شرکت زاگرس جنوبی ft, 3ft Roller Stem ،Knuckle Jointساخت جار هیدرولیک و مکانیک ، و.... مجوعه کاملی از قطعات رشته وایر لاین . شرکت ایلیا صنعت گچساران، فلات و قاره ، ملی حفاری


2016 © کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت دارمه صنعت می باشد.