ساخت تجهیزات لاینر حفاری

ساخت تجهیزات لاینر حفاری

لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است

لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است


لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است


لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است

لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است


لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است

لاینر حفاری 7 اینچ ، که در ماد پمپ مدل نشنال استفاده میگردد ، با همکاری این شرکت، برای شرکت ملی و حفاری ساخته شده است. جنس بوش داخلی این لاینر از چدن سفید با کرم 28 درصد استفاده شده است


2016 © کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت دارمه صنعت می باشد.